Wednesday, August 3, 2011

Notasyong Ponemiko

Notasyong Ponemiko. Notasyong ponemiko ang simbolo sa pagsulat na kakikitaan ng paraan ng pagbigkas. Muling inuulit rito na walang salitang nagsisimula o nagtatapos sa a, e, i, o, u, kaya kung hindi sa katinig nagsisimula ang salita nagsisimula ito sa /?/ at kung hindi naman nagtatapos sa katinig nagtatapos ito sa /?/ o /h/ batay sa paraan ng pagbigkas. Nangangahulugan ng paghahaba ng patinig ang /:/. Halimbawa:

buhay (life) - /bu:hay/
buhay(alive) - /buhay/
aso (dog) - /?a:soh/
aso (smoke) - /?asoh/
tubo (pipe) - /tu:boh/
tubo (sugarcane)- /tuboh/
baga (ember) - /ba:gah/
baga (lungs) - /ba:ga?/
gabi (yam) - /ga:bih/
gabi (night) - /gabih/
paso (pot) - /pa:soh/
paso (overdue) - /pasoh/
pako (nail) - /pa:ko?/
pako (fern) - /pako?/

Sa loob ng salitang magkasunod ang patinig ay nagkakaroon ng /?/ sa pagitan ng mga ito. Halimbawa:
Kaibigan (friend) /ka?ibi:gan/
kaibigab(sweetheart) /ka?ibigan/
Kalayaan (freedom) /kalaya?an/
Pagtitiis (suffering) /pagtiti?is/

No comments:

Post a Comment