Friday, August 14, 2015

Gamit ng Malaking Titik

Paggamit ng Malaking Titik

  1. Sa unang titik ng unang salita sa pangungusap, siniping pahayag at taludtod ng tula.
  2. Sa mga dinaglat na pangalan ng tao, ng mga ahensiya, ng pamahalaan, pamantasan, kapisanan.
  3. Sa mga pamagat ng aklat, magasin, pahayagan.
  4. Sa unang mga titik ng pangalan ng bansa, lungsod, lalawigan, bayan, baryo, daan, at iba pang pook.
  5. Sa lahat ng mahalagang salita, pamagat ng kuwento, nobela, awit, at iba pa.
  6. Sa lahat ng mga tawag ng Diyos gaya ng Bathala, Panginoon, Maykapal, Poon, Lumikha at iba pa.
  7. Sa mga direksyong palatandaan ng pagkakahating politikal o pangheograpiya gaya ng Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran, Timog-Silangan, Asya-Luzon, at iba pa.
  8. Sa titulo ng tao, kapag kasama pangalan gaya ng Pangulo, Kinatawan, Gobernador, Doktor, Inhenyero.
  9. Sa mga asignaturang pampaaralan; Filipino, Ingles, Matematika, Biyolohiya, Kasaysayan at iba pa.
  10. Sa mga buwan at araw; Enero, Pebrero, Marso, Linggo, Martes, at iba pa.


2 comments: