Friday, August 14, 2015

ANG PAGPAPAHAYAG

Pagpapahayag
·      Ang pagsisiwalat ng tao ng kanyang mga nasasaloob, ng kanyang mga paniniwala, ng lahat ng kanyang mga nalalaman

Dalawang Anyo ng Pagpapahayag
·      Pasalita
o  Maaaring isagawa nang harapan o lantaran at malapitan, dili kaya ay hindi at malayuan
·      Pasulat
o  Ibinabahagi ang mga kaalaman, paniniwala, mithiin at saloobin sa pamamagitan ng pagsasaakda, mapalimbag man ang mga ito o hindi

Mga Salik ng Pagpapahayag
·      Nilalaman
o  Ang pahayag ay may nilalaman kapag ito ay may mahalaga at kinakailangang kabatiran, may aral na itinuturo at nagbibigay kaaliwan
o  Isinasaad ang nilalaman sa pamamagitan ng pananalitang malinaw, mabigat at nakalulugod; subalit ano mang nilalaman ay kailangang ibatay sa katunayan at katotohanan
o  Mga mapagkunan ng nilalaman:
§ Karanasan
·      Pinakamagaling na guro sa lahat
·      Dahil sa karanasan, nakapagtitipon ng iba-ibang karunungan at kaalamang maaaring ibahagi sa iba
·      Ang karanasan ay yaong ginagawa niya sa mga kaganapan sa kanyang buhay upang matamo niya ang kanyang tunguhin o kaya’y makalutas ng kanyang mga suliranin
§ Pakikipanayam
·      Isinasagawa kapag may mga kaalamang nais ng taong mabatid mula sa mga dalubhasa o sa mga marurunong, sa mga taong nais makunan ng impormasyon.
·      Maaaring ang mga kaalamang naturan ay hindi matatagpuan sa mga aklat o di kaya’y hindi niya pinagdaanan
§ Pagbabasa
·      Nakapagpapayaman ng isip, nakapagpapakilos ng guniguni upang makapaglakbay sa iba’t ibang pook
·      Pananalita
o  Ito ay kakayahang makapili ng mga salitang nagpapahayag ng kurukuro at damdamin na may kalinawan, kapamigatan at kagandahan ng pagpapahayag
o  Kailangang maging malinaw upang madaling maunawaan, mabigat upang madaling paniwalaan at maganda upang kalugdan
o  Malinaw na pahayag
§ Gumagamit ng magkakaugnay na mga salita, bawat salita’y may tiyak na kahulugan: iwasan ang mga salitang nagbibigay ng pag-aalinlangan
§ Dahil dito, kailangang may wastong bigkas kung sinasalita at wastong baybay kung sinusulat
§ Mawawalan ng saysay ang mga pangungusap na ipinahahayag kung hindi malinaw pagkat mahirap unawain
o  Mabigat na pahayag
§ Nababatay sa katotohanan, hindi kakikitaan ng kasinungalingan
§ Kung minsan, may mga pahayag na inaakalang totoo subalit pagkaraan ng ilang panahon ay matutuklasang wala pala itong batayan
§ Ang mga pahayag na may pagmamalabis, kadalasan ay ipinalalagay na kabulaanan
§ Ang mga pahayag na nagmumula sa isang dalubhasa ay may kapamigatan sapagkat ang kanyang sinasabi ay hinggil sa pinagkakadalubhasaan niya
§ Gayon din, ang marangal na tao na kilala sa kanyang katapatang-loob ay madali ring paniwalaan ng iba
o  Magandang pahayag
§ Isinasaad sa pamamagitan ng magkakatugon na mga kahulugan at tunog ng salita, maluwag at matayog na kaisipan
§ Ang mga matalinghagang mga salita ay nakatutulong sa pagpapaganda ng pananalita

§ Maganda rin ang pahayag kung maayos ang pagsasama at pagkakasunud-sunod ng mga salita, parirala at pangungusap

No comments:

Post a Comment