Saturday, June 29, 2013

Rejister


  1. Isang ispisipikong vokabularyo at/o balarila ng isang aktibidad o propesyon.
  2. Set ng mga salita o ekspresyon na nauunawaan ng mga grupong gumagamit nito na maaaring hindi nauunawaan ng mga taong hindi kasali sa grupo o hindi familyar sa profesyon, uri ng trabaho o organisasyong kinabibilangan.

Ang sosyolek ay maaari ring may okupisyunal na rehistro. Pansinin ang mga sumusunod na termino. Kung maririnig mo ang mga ito sa isang taong hindi mo kilala, ano ang agad mong iisiping trabaho niya?

  • notaryo
  • affidavit
  • kliyente
  • fiskalya
  • ace
  • fault
  • deuce
  • advantage


Sanggunian:

Hufana, Nerrisa L. 2010. Wika, Kultura, at Lipunang Pilipino. Iligan City: MSU-IIT.

No comments:

Post a Comment